Qui trình xét tình trạng học tập

Tình trạng học tập của sinh viên
- Cơ sở : Theo QĐ số 64/QĐ-ĐT ngày 16/02/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH
KHXH&NV ( Chương II – Tổ chức Đào tạo từ điều 8 đến điều 19 trong cuốn Sổ tay sinh
viên, từ trang 50 – 57)
1. Bảo lưu tuyển sinh:
- Giải quyết bảo lưu tuyển sinh theo thời hạn trong giấy báo trúng tuyển.
Hồ sơ Bảo lưu gồm:
1. Đơn xin bảo lưu kết quả trúng tuyển (theo mẫu).
2. Giấy báo trúng tuyển (bản chính).
Lưu ý:
+ Không giải quyết bảo lưu tuyển sinh cho sv hệ VLVH.
+ Các trường hợp bảo lưu do không đủ sv để mở lớp nếu có văn bản chính thức
của Phòng Đào tạo hoặc Ban giám hiệu thì không cần xác nhận của trưởng Khoa/bộ
môn.
2. Tạm ngưng học tập:
Hồ sơ tạm ngưng học tập bao gồm:
1. Đơn xin tạm ngưng học tập (theo mẫu).
2. Bảng điểm (có xác nhận của phòng Đào tạo)
Lưu ý:
+ Thời gian bảo lưu không quá 1 năm (ngoại trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ
quân sự)
+ Hệ Đào tạo tín chỉ được giải quyết bảo lưu thời gian là 1 học kỳ hoặc 1 năm.
+ Sinh viên năm thứ 1 chỉ được bảo lưu học tập khi đã có điểm 1 học kỳ.

3. Thôi học:
Quyết định thôi học được làm theo đơn yêu cầu của sinh viên (gồm đầy đủ các
thông tin: họ và tên, mssv, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

4. Chuyển khóa học:
Quyết định chuyển khóa học được lập khi sinh viên không theo kịp khóa học hiện
tại với những lý do chính đáng, hoặc hỏng thi tốt nghiệp lần 3,…thì sẽ được chuyển
vào nhập học cùng với khóa học kề sau.
Hồ sơ xin chuyển khóa học gồm:
- Bảng điểm (có xác nhận của phòng Đào tạo).
- Đơn xin chuyển khóa học: trình bày lý do xin chuyển và có xác nhận của
Khoa/Cơ sở đồng ý tiếp nhận vào khóa mới.

5. Chuyển trường, chuyển Cơ sở đào tạo hệ VLVH

a. Chuyển trường
Các trường hợp sinh viên được phép chuyển trường:
- Có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành mà SV đang học
- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
- SV chuyển trường từ hệ Chính quy sang hệ không Chính quy hoặc từ Chính quy
sang Chính quy.
Các trường hợp sinh viên không được phép chuyển trường: - Chuyển từ hệ không Chính quy sang Chính quy.
- Không trúng tuyển hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin
chuyển đến.
- Nằm ngoài vùng tuyển sinh của trường xin chuyển đến.
- Là sinh viên năm nhất hoặc sinh viên năm cuối.
- Đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên
Hồ sơ xin chuyển trường gồm:

1. Đơn xin chuyển trường (có xác nhận của BGH trường chuyển đi và BGH
trường đồng ý tiếp nhận).
2. Hồ sơ nhập học (trả hs cho sv chuyển đi hoặc nhận hồ sơ cho sv chuyển đến).

b. Chuyển Cơ sở:
- Quyết định chuyển cơ sở được lập cho sv hệ Tại chức.
- Sinh viên không được chuyển trong phạm vi nội thành (Chuyển C/s thông thường
từ các Cơ sở về ĐH SPKT hoặc ngược lại; từ các C/s ở Tỉnh/Thành về Tp. HCM và
ngược lại).

Hồ sơ xin chuyển cơ sở gồm:
1. Bảng điểm (có xác nhận của phòng Đào tạo).
2. Đơn xin chuyển cơ sở (có xác nhận của cơ sở chuyển đi và cơ sở tiếp nhận)

6. Tiếp nhận sinh viên:
Quyết định tiếp nhận được lập khi sinh viên đã hết thời hạn trong quyết định bảo
lưu và có nguyện vọng tiếp tục học tập tại trường.

Hồ sơ tiếp nhận sinh viên gồm:
1. Đơn xin nhập học lại.
2. Quyết định tạm ngưng học tập hoặc quyết định Bảo lưu tuyển sinh nếu sinh viên
vào đầu khóa học (Bản chính).

Các bước xử lý quyết định sau khi in:

- Số các quyết định phải được nhập vào quyết định và ghi và sổ lưu số công văn của
phòng CTSV.
- Trình ký Ban Giám hiệu.
- Quyết định sau khi ký được photo thành 5 bản và gửi về phòng TC-HC đóng dấu.
- Phân loại các quyết định và chuyển về các phòng ban có liên quan:
+ Phòng CTSV: Lưu bản gốc (phân loại theo file hồ sơ).
+ Phòng TC-HC: lưu 1 bản khi đóng dấu.
+ Ba bản còn lại được đưa về phòng Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, Khoa/Bộ môn
hoặc Cơ sở.
- Sau khi có quyết định, những thông tin về tình trạng học tập của sinh viên phải được
nhập vào phần mềm Quản lý sinh viên (cả hai cơ sở Linh Trung và Đinh Tiên Hoàng).

a. Cảnh cáo học tập, buộc thôi học :

Cơ sở xét lưu ban, buộc thôi học, đủ điều kiện học lại :
- Dựa trên kết quả học tập của sinh viên vào cuối mỗi học kỳ

b. Cảnh cáo học tập:
- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của trường.
- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do trường quy định cho ngành đào tạo trong một
học kỳ.
- Có ĐTBHK trong học kỳ đầu dưới 3.0 hoặc ĐTBCTL của 2 học kỳ liên tiếp dưới
4.0.
Thời hạn cảnh cáo học vụ kéo dài trong học kỳ chính tiếp theo

c. Buộc thôi học:
- Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học;
- Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên – có điểm trung bình học kỳ bằng 0
(không) ở một học kỳ chính;
- Sau thời hạn bị cảnh cáo học vụ vẫn vi phạm các quy định của cảnh cáo học tập;
- Vi phạm quy chế học vụ và các quy định khác của trường đến mức buộc thôi học;
- Bị kỷ luật vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ;
- Một số trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quy định cụ thể;


Thời điểm – Quy trình

+ Thời gian xét lưu ban, buộc thôi học, đủ điều kiện học lại thường vào cuối mỗi
học kỳ, sau khi phòng Đào tạo hoàn thành công việc nhập điểm (HK I sau ngày 10
tháng 3 và HK II sau ngày 10 tháng 8).
+ Danh sách tạm thời những sinh viên thuộc diện cảnh cáo học vụ, buộc thôi học,
đủ điều kiện học lại được gửi về các Khoa/Bộ môn và thời gian nhận ý kiến phản hồi
là 2 tuần.
+ Tổng hợp các ý kiến phản hồi (nếu có) thành lập Hội đồng xem xét, giải quyết
các ý kiến, trường hợp phản hồi.
+ Sau buổi họp Hội đồng, không quá 3 ngày sau sẽ có danh sách chính thức những
sinh viên thuộc diện lưu ban, buộc thôi học, đủ điều kiện học lại.
+ In các quyết định cho sv cảnh cáo học vụ, buộc thôi học, đủ điều kiện học lại
trình Ban giám hiệu phê duyệt, photo thành 5 bản, đóng dấu gửi về các Phòng, Ban,
Khoa/Bộ môn có liên quan.
+ Nhập trạng thái học tập theo các quyết định vào phần mềm Quản lý sinh viên.
+ Gửi thư báo kết quả học tập cho gia đình, địa phương đối với những sinh viên
thuộc diện buộc thôi học.
+ Lưu các văn bản xem xét, báo cáo kết quả họp hội đồng, danh sách lưu ban, buộc
thôi học, đủ điều kiện học lại tại Phòng CTSV.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.