Một số thông tin về việc tham gia Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên


 

- Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện.
- BHYT toàn dân là việc các đối tượng quy định trong Luật BHYT đều tham gia BHYT.


I. NGUYÊN TẮC BHYT:
1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.
2. Mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.
3. Mức hưởng BHYT theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia BHYT.
4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT do quỹ BHYT và người tham gia BHYT cùng chi trả.
5. Quỹ BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.


II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
1. Tham gia BHYT theo hộ gia đình (HGĐ): Là toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).
Ví dụ: Gia đình ông B có 5 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người đang hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra còn có 01 người ở địa phương khác đến tạm trú. Số người tham gia BHYT theo HGĐ ông B là 04 người.
(Thực tế hiện nay tại Bình Dương thì thực hiện theo Công văn số 903/BHXH-QLT ngày 12/4/2018)
2. Tham gia BHYT học sinh, sinh viên: Là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 


III. MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC:

1. Mức đóng: Bằng 4,5% x mức lương cơ sở (hiện nay là 1.390.000 đồng).
2. Mức đóng cụ thể theo đối tượng và theo chính sách tại Bình Dương:


Do UBND tỉnh có chính sách dùng nguồn 20% kết dư quỹ KCB BHYT năm 2016 để hỗ trợ mức đóng BHYT một số đối tượng trên địa bàn tỉnh nếu lập danh sách, hồ sơ tham gia và nộp tiền cho cơ quan BHXH trong khoảng thời gian từ 01/4/2018 – 31/12/2018. Cụ thể:
2.1. Đối với thành viên tham gia BHYT HGĐ:
- Từ ngày 01/7/2018, theo mức lương cơ sở: 1.390.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 750.600 đồng.
- Số tiền đóng thực tế tại Bình Dương:
2.2. Đối với Học sinh, sinh viên tham gia BHYT:
- Từ ngày 01/7/2018, theo mức lương cơ sở: 1.390.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 750.600 đồng.
- Số tiền đóng thực tế tại Bình Dương:


3- Người tham gia được lựa chọn 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng đóng BHYT một lần.
Lưu ý: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau, thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 1, Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 (HSSV phải tham gia tại trường, không tham gia theo hộ gia đình).


IV. HỒ SƠ THAM GIA:

1. Đối với thành viên tham gia BHYT HGĐ:
1.1- Tham gia mới, tham gia lại:
- Người tham gia: Một tờ khai theo mẫu TK1-TS;
- Người tham gia tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đại lý thu BHXH, BHYT không yêu cầu người dân nộp thêm bất kỳ hồ sơ nào khác.
1.2- Cấp lại, đổi thẻ BHYT:
- Người tham gia: Một tờ khai theo mẫu TK1-TS (trường hợp hỏng) và bổ sung bản photocopy có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu, nếu là đảng viên thì lý lịch đảng hoặc thẻ Đảng (trường hợp thay đổi thông tin).
- Người tham gia có thể trực tiếp đến bất kỳ cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Dương để đề nghị cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (nếu không thay đổi thông tin trên thẻ) hoặc đề nghị cấp lại thông qua Đại lý thu. Trường hợp cấp lại thẻ do mất, hỏng mà có thay đổi thông tin ghi trên thẻ thì người tham gia hoặc Đại lý thu phải đến đúng cơ quan BHXH đã cấp thẻ trước đó.


V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BHYT:
1- Cấp mới: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
2- Cấp lại (mất, hỏng): 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
3- Điều chỉnh thông tin trên thẻ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
4- Trường hợp người tham gia đang nằm điều trị tại các cơ sở KCB: Thực hiện ngay trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT. Thời hạn sử dụng ghi trên mẫu thẻ BHYT hiện nay là: “Giá trị sử dụng: từ ngày .../..../......” và có thời hạn cuối sau 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng tùy theo số tiền đóng và số tháng tham gia.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.