>> Kế hoạch chiến lược phòng Công tác sinh viên giai đoạn 2011-2015

PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ PHÒNG CTSV
1. Lịch sử hình thành đơn vị:
Tháng 3/1996, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Tổng hợp Tp.HCM với tư cách là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM. Trong công cuộc đổi mới chung, Hiệu trưởng nhà trường đã sắp xếp, tổ chức lại họat động của các phòng ban. Việc quản lý sinh viên thời điểm này là một mảng công tác trong phòng Đào tạo - Quản lý sinh viên. Đến năm 2000, sự phát triển của nhà trường ngày càng lớn mạnh, số lượng sinh viên tăng lên, công tác sinh viên không chỉ là giải quyết các chế độ chính sách mà phải có nhiều họat động văn hóa xã hội trong sinh viên tại trường và tại ký túc xá. Trước tình hình đó, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Đào tạo- Quản lý sinh viên.
Năm 2007, với mục tiêu thống nhất việc quản lý các hệ đào tạo đại học trong nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2007-2012 quyết định xác nhập phòng Đào tạo tại chức với Phòng Đào tạo. Vì vậy Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên ngoài việc quản lý sinh viên hệ chính qui, chính qui văn bằng hai, hoàn thiện nay thêm việc quản lý sinh viên hệ tại chức.
Năm 2010, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên được đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên

2. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác sinh viên
2.1 Đề xuất với Hiệu trưởng những định hướng trước mắt và lâu dài về công tác chính trị- tư tưởng trong sinh viên tòan trường; tổ chức kiểm tra và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh; thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển nhà trường.
2.2 Nắm bắt diễn biến tình hình chính trị - tư tưởng của sinh viên trong trường, xây dựng kế họach tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, các họat động xã hội để trình Hiệu trưởng quyết định.
2.3 Quản lý hành chính đối với sinh viên như: cấp các lọai giấy tờ và văn bằng chứng chỉ cần thiết cho sinh viên, tổ chức khám sức khỏe, phối hợp triển khai thực hiện các loại bảo hiểm cho sinh viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan tới sinh viên.
2.4 Phối hợp với các khoa tiến hành nhận xét và xếp hạng sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa học. Kiến nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm qui chế, nội qui.
2.5 Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo qui định cho sinh viên, như trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi, hỗ trợ sinh viên hoàn tất hồ sơ miễn giảm học phí, lưu trú tại ký túc xá.
2.6 Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, phòng, ban liên quan tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi học thuật.
2.7 Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Trung tâm TVHN&PTNNL tổ chức và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sinh viên tham gia các họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ và các họat động giải trí lành mạnh; định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thọai giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên, giải quyết và trả lời các khiếu nại của sinh viên; quan tâm tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho sinh viên.
2.8 Tiếp nhận và quản lý sinh viên người nước ngòai đến học tập tại trường theo “Quy chế Công tác người nước ngòai học tại Việt Nam” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nhân sự:
Lãnh đạo Phòng: 03
- Trưởng phòng: 01 người
- Phó Trưởng phòng: 02 người
- Chuyên viên: 07 người
Văn phòng làm việc:
* Tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng: Phòng B002 và B003 - ĐH KHXH&NV
Số 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. ĐT: 08.39102019 - 111.
* Tại cơ sở Linh Trung: Phòng A006 - ĐH KHXH&NV
Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức. ĐT: 08.37242720 - 116

PHẦN II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2007-2011
1. Thành quả:
- Công tác quản lý sinh viên được quy trình hoá, công khai hoá, giúp sinh viên hiểu đầy đủ và đúng đắn quyền lợi, nghĩa vụ của mình.
- Quyền lợi của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt ngày càng được chú ý đảm bảo và nâng cao.
- Tổ chức thường xuyên hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên nhằm nắm bắt nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của người học. (1 năm/ 1 lần). Bên cạnh đó kênh thông tin thường xuyên được duy trì là qua mail và trực tiếp liên hệ với lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên tại Cơ sở Đinh Tiên Hoàng (Phòng B002)
- Xây dựng môi trường thân thiện với sinh viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, số lượng sinh viên không hài lòng với thái độ phục vụ ngày càng giảm và không có nhân viên nào bị phê bình, kỷ luật vì thái độ phục vụ kém.
- Phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực trong việc hỗ trợ, phục vụ sinh viên.
- Tạo nhiều đổi mới trong việc tổ chức tuần sinh họat công dân đầu năm học, sinh viên tham gia tốt (Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ 4- khóa 2007).
- Tổ chức trang trọng các buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
- Được UBND thành phố khen thưởng vì làm tốt công tác hỗ trợ sinh viên thuộc diện thu hồi đất được miễn giảm học phí.

2. Hạn chế:
- Sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên chưa đạt đươc kết quả như mong muốn, sinh viên vẫn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm.
- Chưa thực hiện các biện pháp chế tài đối với sinh viên không thực hiện nội quy nhà trường về ăn mặc lịch sự nơi công sở, trường học. Từ đó dẫn đến việc tồn tại khá nhiều sinh viên trong trường ăn mặc quá tự do, không phù hợp trong môi trường học đường. Một số họat động tổ chức nhưng chưa thu hút được đông đảo sinh viên tham gia

3. Phân tích cơ hội, thách thức và các điểm mạnh, điểm yếu.

PHẦN III. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015
1. Mục tiêu chung:
- Xây dựng phòng Công tác sinh viên là địa chỉ tin cậy của sinh viên, hỗ trợ sinh viên tốt nhất khi học tập tại trường.
- Tạo môi trường chính trị, xã hội tốt để sinh viên trường học tập, rèn luyện.
- Hoàn thiện bộ máy quản lý, có đội ngũ làm công tác sinh viên của tất cả các đơn vị trong trường chuyên nghiệp về kỹ năng, chuẩn hoá về quy trình, đa dạng về phương pháp, phong phú về nội dung.
- Thiết lập và khai thác các mối quan hệ với doanh nghiệp để tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là công tác hỗ trợ sinh viên; duy trì mối liên hệ thường xuyên và tranh thủ sự ủng hộ của cựu sinh viên trong các hoạt động của nhà trường.

2. Kế hoạch phát triển
2.1. Tổ chức:
Mục tiêu:
- Bổ sung và sử dụng hiệu quả đội ngũ CBVC hiện nay của Phòng Công tác sinh viên và CB phụ trách công tác sinh viên các Khoa/ BM.
- Có văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ của cán bộ phụ trách công tác sinh viên trong toàn trường (Phó Khoa/BM, Trưởng/ Phó Phòng Công tác sinh viên, cán bộ phụ trách công tác sinh viên cấp Trường, cấp Khoa/BM).
Giải pháp thực hiện:
- Bổ sung thêm 1 Phó phòng công tác sinh viên phụ trách công việc hành chính.
- Xây dựng mạng lưới CBVC làm công tác SV trong tòan trường. Lập danh sách cán bộ phụ trách công tác sinh viên của các Khoa, Bộ môn với đầy đủ thông tin để tiện liên lạc khi cần.
- Sọan thảo Ban hành văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền lợi của cán bộ phụ trách công tác sinh viên trong tòan trường (Phó Khoa/BM, Trưởng/ Phó Phòng công tác sinh viên, cán bộ phụ trách công tác sinh viên cấp Trường, cấp Khoa/BM)
Chỉ tiêu phấn đấu/ kết quả cần đạt
- Năm 2012
- Tất cả các khoa/bộ môn đều có cán bộ chuyên trách công tác sinh viên theo hướng chuyên nghiệp.
2.2. Nhân sự
Mục tiêu:
- Nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách công tác sinh viên
Giải pháp thực hiện:
- Cử CB đi học lớp quản lý nhà nước của Học viện hành chính.
- Tạo điều kiện cho chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng ngọai ngữ, tin học của trường.
- Tập huấn cho CB phụ trách công tác sinh viên của các Khoa để thống nhất cách làm việc. Phân định trách nhiệm cụ thể giữa Phòng và Khoa
- Cử cán bộ đi học tập tại các trường trong và ngoài nước.
Chỉ tiêu phấn đấu/ kết quả cần đạt
- 100% chuyên viên có thể giao tiếp cơ bản với sinh viên/ khách nước ngòai
- Tổ chức tập huấn 1 năm/ 1 lần
- Tổ chức ít nhất 2 đợt tập huấn cho Cán bộ Phòng Công tác sinh viên đi học tập tại Thái Lan, HồngKong.
- Tổ chức cho tòan thể nhân viên Phòng Công tác sinh viên tham quan học tập kinh nghiệm của đại học quốc gia Hà Nội về công tác sinh viên ít nhất 1 lần
2.3. Nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
- Sinh viên được hỗ trợ, khuyến khích để nghiên cứu khoa học
Giải pháp thực hiện:
- Truyền thông
- Tạo điều kiện để sv thuận lợi trong NCKH ( Thủ tục, kinh phí, người hướng dẫn, trang bị kỹ năng nghiên cứu…)
- Khen thưởng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
Chỉ tiêu phấn đấu/ kết quả cần đạt
- Phối hợp với Phòng QLKH-PTDA lấy thông tin về các đợt hội thảo khoa học, đăng ký đề tài đưa lên trang web và gửi đến các Khoa/BM để sv dễ cập nhật, dễ đăng ký tham gia.
- Phối hợp với TTTVHN&PTNNL mở các lớp đào tạo kỹ năng mềm trang bị kỹ năng nghiên cứu, xử lý số liệu cho SV ( ít nhất 2 lần/ 1 năm)
- Khen thưởng kịp thời các sinh viên đạt giải thưởng NCKH
2.4. Công tác SV
+ Quản lý SV
+ Họat động SV (Giáo dục TTCT, học thuật, Văn thể mỹ, tình nguyện)
+ Đời sống SV (Tư vấn HN, dịch vụ SV)
Mục tiêu:
- Công tác quản lý sinh viên
* Quản lý chặt chẽ, khoa học hồ sơ sinh viên từ đầu vào đến đầu ra, bảo đảm truy xuất dễ dàng khi cần
* Xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, thống kế dễ dàng, chính xác.
* Tạo môi trường thân thiện khi tiếp xúc với sinh viên (sv cảm thấy an tòan và hài lòng khi học tập tại trường)
* Khen thưởng, kỷ luật kịp thời
* Đáp ứng kịp thời, đúng và đủ các quyền lợi của sinh viên (chính sách, học bổng, thủ tục hành chính…)
- Họat động sinh viên:
* Triển khai việc giáo dục tư tưởng chính trị cho sv theo đúng kế họach của ĐHQG, Bộ GDĐT.
* Phối hợp tốt với TTTVHN-PTNNL, Phòng QLKH-PTDU, Đòan TN, Hội SV trong việc tổ chức các họat động học thuật (càphê học thuật, đào tạo kỹ năng mềm, Xây dựng các CLB đội nhóm…)
* Phối hợp với BM GDTC, Đòan TN, Hội SV tổ chức hội thao, Hội diễn văn nghệ cho sv chính quy
* Phối hợp với các Khoa/BM, các đơn vị tài trợ trong việc tổ chức các sân chơi lành mạnh cho sinh viên
* Phối hợp tốt với TTTVHN-PTNNL, Các Khoa, BM trong việc giới thiệu việc làm, giới thiệu thực tập, tổ chức các dịch vụ phục vụ sv.
- Đời sống SV
* Phục vụ tốt nhất các yêu cầu chính đáng của sinh viên
Giải pháp thực hiện:
- Thực hiện đúng các qui trình công việc đã được phê duyệt
- Nâng cấp phần mềm quản lý sinh viên hiện tại để đáp ứng nhu cầu công việc
- Phối hợp phòng đào tạo và các Khoa/BM để hòan tất điểm thi, điểm rèn luyện đúng thời gian quy định, xét học bổng đúng hạn, tổ chức họp hội đồng kỷ luật kịp thời
- Đề xuất Hiệu trưởng khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện
- Xây dựng các bộ phận chuyên trách và phối hợp có hiệu quả với địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phòng chống các tệ nạn xã hội; giữ gìn môi trường thân thiện, lành mạnh.
- Công tác quản lý: Hoàn thiện bộ máy quản lý, phân chia chức năng, nhiệm vụ cụ thể từ cấp trường đến cấp khoa/bộ môn; chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ làm công tác sinh viên; quy chuẩn hoá các nội dung công tác và điều kiện làm việc của phòng chức năng. Ban hành quy chế công tác sinh viên của trường, hoàn thiện các quy trình công tác sinh viên; xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng và phụ lục điểm rèn luyện sinh viên theo hướng kết hợp kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, kết quả phân tích chất lượng Đoàn viên – Hội viên,…. Xây dựng bộ phận chuyên trách khảo sát lấy ý kiến sinh viên; tổ chức định kỳ và nâng cao chất lượng các buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên.
- Là đầu mối để phối hợp với TTTVHN &PTNNL, Đòan TN, Hội SV trong các mảng công tác: hành chính, họat động sinh viên và dịch vụ phục vụ sinh viên
Chỉ tiêu phấn đấu/ kết quả cần đạt
- Giải quyết 100% các ý kiến khiếu nại và thông tin phản ánh của cán bộ, viên chức và người ngoài về hoạt động của trường;
- Ban hành Quy chế công tác sinh viên Trường ĐHKHXH&NV, Quy chế đánh giá và Phụ lục điểm rèn luyện sinh viên của Trường ĐHKHXH&NV theo hướng phản ánh toàn diện, chính xác quá trình rèn luyện của sinh viên tại trường trong năm học 2011 – 2012;
- Lãnh đạo nhà trường gặp gỡ và đối thoại cùng sinh viên ít nhất mỗi năm học/lần;
- Mỗi năm học tổ chức 1 đợt khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động của nhà trường thông qua phiếu khảo sát.
- 100% sinh viên viên tham gia Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học
- 100% sinh viên tham gia tối thiểu một chương trình học thuật do các tổ chức chính trị xã hội, các trung tâm tổ chức hàng năm;
- 100% các khoa/bộ môn có tối thiểu một câu lạc bộ học thuật hoạt động hiệu quả;
- Tổ chức Hội nghị tổng kết họat động các CLB đội nhóm 1 năm/ 1 lần
- 50% sinh viên của trường tham gia các khoá học bồi dưỡng kỹ năng học đại học hiệu quả và các kỹ năng sống khác;
- 80% sinh viên năm cuối tham gia các khoá học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng phỏng vấn xin việc, luật lao động, kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng...);
- Mỗi sinh viên tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện/ năm học;
- Tổ chức gặp gỡ sinh viên du học trước khi các em đi (đối với sv đi Trung Quốc…), giữ liên lạc thường xuyên với các em sv đi du học.
- Phối hợp với Đoàn TN, Hội SV, Các Khoa tổ chức chương trình xây dựng văn hóa đại học (xếp hàng khi đi thang máy, ứng xử với giáo viên, nhân viên nhà trường, môi trường, xây dựng tính trung thực trong học tập và thi cử…).
- Thành lập quỹ hỗ trợ học bổng sinh viên khó khăn tức thời;
- Ký kết hợp tác thường xuyên với 100 doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động do trường đào tạo;
- Giới thiệu trên 200 chỗ thực tập nghề nghiệp/năm cho sinh viên tại các cơ quan, doanh nghiệp;
- Vận động các doanh nghiệp tặng 500 vé tàu xe/năm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê trong các dịp lễ, tết;
- Mỗi năm tư vấn và giới thiệu trên 2000 đầu công việc (bán thời gian và toàn thời gian) cho sinh viên.
- Xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin về cựu sinh viên;
- Thành lập ban liên lạc cựu sinh viên của trường;
- Tổ chức đối thoại, gặp gỡ cựu sinh viên – Sinh viên bằng các hoạt động phong phú, sinh động, bổ ích.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.