Thông báo dự kiến SV bị buộc thôi học và cảnh cáo học vụ từ HK 2, NH 2019-2020

​Căn cứ Điều 19 (Quyết định số 64/QĐ-ĐT ngày 16/02/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ bậc Đại học hệ Chính quy).
Phòng Công tác sinh viên sẽ tiến hành xử lý học vụ từ học kỳ II, năm học 2019-2020 đối với sinh viên vi phạm một trong các trường hợp sau:


1. Sinh viên vi phạm các quy định sau sẽ bị cảnh cáo học vụ:
- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường;
- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do Trường quy định cho ngành đào tạo trong một học kỳ;
- Có ĐTBHK trong học kỳ đầu dưới 3.0 hoặc ĐTBCTL của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4.0.


2. Trường sẽ ra quyết định buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách sinh viên, nếu sinh viên vi phạm một trong những trường hợp sau:
- Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học;
- Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên - có điểm trung bình học kỳ bằng 0 (không) ở một học kỳ chính;
- Bị cảnh cáo học vụ 2 lần liên tiếp.


Nay Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các khoa/bộ môn, sinh viên Danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học & cảnh cáo học vụ từ học kỳ II, năm học 2019 – 2020 (sinh viên xem danh sách tại khoa/bộ môn).


​Đề nghị các khoa/bộ môn thông báo đến sinh viên, kiểm tra và tiếp nhận mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có). Sau đó tổng hợp danh sách chuyển về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.