Lịch sử, chức năng, nhiệm vụ

1. Lịch sử hình thành đơn vị:
Tháng 3/1996, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Tổng hợp Tp.HCM với tư cách là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM. Trong công cuộc đổi mới chung, Hiệu trưởng nhà trường đã sắp xếp, tổ chức lại họat động của các phòng ban. Việc Quản lý sinh viên thời điểm này là một mảng công tác trong phòng Đào tạo-Quản lý sinh viên. Đến năm 2000, sự phát triển của nhà trường ngày càng lớn mạnh, số lượng sinh viên tăng lên, công tác sinh viên không chỉ là giải quyết các chế độ chính sách mà phải có nhiều họat động văn hóa xã hội trong sinh viên tại trường và tại ký túc xá. Trước tình hình đó, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Đào tạo-Quản lý sinh viên.
Năm 2007, với mục tiêu thống nhất việc quản lý các hệ đào tạo đại học trong nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2007-2012 quyết định xác nhập phòng Đào tạo tại chức với Phòng Đào tạo. Vì vậy Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên ngoài việc quản lý sinh viên hệ chính qui, chính qui văn bằng hai, liên thông, nay thêm việc quản lý sinh viên hệ vừa làm vừa học (tại chức).
Năm 2010, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên được đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên.
2. Chức năng- Nhiệm vụ:
2.1 Đề xuất với Hiệu trưởng những định hướng trước mắt và lâu dài về công tác chính trị- tư tưởng trong cán bộ, công chức và sinh viên tòan trường; tổ chức kiểm tra và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh; thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển nhà trường.
2.2 Nắm bắt diễn biến tình hình chính trị- tư tưởng trong trường, quản lý về chính trị- tư tưởng họat động của các câu lạc bộ, trung tâm… thuộc trường.
Tổ chức và quản lý các họat động tinh thần của cán bộ, công chức và sinh viên trong trường; xây dựng kế họach tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, các họat động xã hội để trình Hiệu trưởng quyết định.
2.3 Quản lý hành chánh đối với sinh viên như: cấp các lọai giấy tờ và văn bằng cần thiết cho sinh viên, tổ chức khám sức khỏe, phối hợp triển khai thực hiện các loại bảo hiểm cho sinh viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan tới sinh viên.
2.4 Phối hợp với các khoa tiến hành nhận xét và xếp hạng sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa học. Kiến nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm qui chế, nội qui.
2.5 Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo qui định đối với sinh viên, như trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi, miễn giảm học phí, lưu trú tại ký túc xá.
2.6 Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, phòng, ban liên quan tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi có tính phong trào.
2.7 Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tổ chức và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sinh viên tham gia các họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ và các họat động giải trí lành mạnh; định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thọai giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên, giải quyết và trả lời các khiếu nại của sinh viên; quan tâm tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho sinh viên.
2.8 Tiếp nhận và quản lý sinh viên người nước ngoài đến học tập tại trường theo “Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.